Saturday, June 11, 2011

SEJARAH FOLIO-------->Penghargaan

Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Pn.Teow Siew Ting kerana dia memberi sokongan,ilham dan galakan kepada saya sepanjang saya melakukan kerja kursus ini.Selain itu, ucapan terima kasih juga akan ditunjukkan kepada kedua-dua ibu bapa yang saya hormati selama-lamanya. Mereka sentiasa memberikan saya dorongan,sokongan kewangan,galakan dan tunjuk ajar sepanjang saya melakukan kerja kursus in sehinggalah selesai.Tambahan lagi, saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan saya,Lino Tan Hui Lin dan Rachel Khaw Wen Shi sudi membantusaya semasa saya mengalami masalah dalam kerja kursus.Akhir sekali , pengharagaan juga diberikan kepada sekolah saya S.M.J.K.Union kerana dia telah memberi saya peluang untuk belajar di sini.

No comments:

Post a Comment